• Vojvode Mišića 3, 21000 Novi Sad
 • 021/ 55 72 77
 • 061/ 26 00 698
 • office@orangens.com
 • Registar posrednika br. 1181
jeftini stanovi novi sad
JEFTINI STANOVI U NOVOM SADU SU TU PRED VAMA !!!
PONUDA KANCELARIJA
ZA RENTIRANJE

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

21. Feb 2022
POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Nakon što kupite stan, na redu je prijava i plaćanje poreza. Jedna od prvih stvari koju treba da uradite jeste da podnesete poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava. Za kupce prvog stana postoji poreska olakšica – oslobađanje od plaćanja ovog poreza.

 

Nepokretnostima se smatraju:        

·         stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi

·         zemljište i to: građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo; 

 

Obaveza plaćanja ovog poreza kreće od dana kada zaključite Ugovor o kupoprodaji. U obavezi ste da podnesete poresku prijavu za utvrđenje poreza u roku od 30 dana, a rešenje vam stiže u roku od 15 dana.

 

Po zakonu Republike Srbije o porezima na imovinu obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac. Međutim, u praksi ovaj porez najčešće plaća kupac. Obaveza kupca da izmiri porez mora se predvideti već u samom ugovoru o prodaji nepokretnosti, u kojem prodavac daje saglasnost kupcu da u njegovo ime podnese poresku prijavu, odnosno da ga zasupa u postupku utvrđivanja i plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava. 

 

Poreska osnovica kod poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko ista nije niža od tržišne vrednosti. Ukoliko je ugovorena cena niža od tržišne vrednosti, poresku osnovicu čini tržišna vrednost.

 

 

Stopa poreza na prenos apsolutnih prava je 2,5%.

 

 

Ukoliko je porez plaćen po isteku roka za plaćanje, utvrđena obaveza se uvećava za kamatu obračunatu za period kašnjenja.

 

Oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava

Kupac stana može biti oslobođen plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava ukoliko je to prva nekretnina koju kupuje i ukoliko je njena površina do 40 kvadratnih metara, odnosno oslobađanje važi samo na 40 m², ukoliko imate veći stan porez plaćate na kvadrate preko tog broja. Za svakog člana porodičnog domaćinstva vlasnik ima pravo na poresko oslobađanje za još po 15 m².  Pravo na oslobađanje od ovog poreza nemaju oni koji su već koristili to pravo ili pravo na povraćaj PDV-a za kupovinu prvog stana. Takođe, računa se i ako je član porodičnog domaćinstva koristio pravo na oslobađanje jednog od ta dva poreza.

Dakle porez na prenos apsolutnih prava ne plaća kupac koji kupuje prvi stan, i to za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu.

Važno je da napomenemo da prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac prvog stana i članovi porodičnog domaćinstva moraju imati prijavljeno prebivalište na istoj adresi.

Uslovi koje kupac treba da ostvari su:

1) Da je punoletan državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritorije Republike Srbije;

2) Da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije. Ako kupac prvog stana kupuje svojinski udeo na stanu, pravo na poresko oslobađanje ostvaruje se u srazmeri sa svojinskim udelom u odnosu na površinu do 40 m2, odnosno 15 m2.

 

 • Šta se smatra kupovinom prvog stana?

 

Kupovinom prvog stana smatra se kupovina stana, odnosno porodične stambene zgrade, svojinskog udela na stanu, kao i svojinskog udela na porodičnoj stambenoj zgradi, fizičkog lica koje je punoletno i koje od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji stiče prvi stan na teritoriji Republike Srbije.

 

 • Kako se ostvaruje pravo na oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava?

 

Kupac prilaže svu potrebnu dokumentaciju uz poresku prijavu.

 

Površina stana za koje se ostvaruje poresko oslobađanje iznosi do 40m² za kupca i po 15m² za svakog člana njegovog porodičnog domaćinstva.

 

 • Postupak ostvarivanja prava na poresko oslobađanje

U roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze potrebno je:

1.    Podneti poresku prijavu PPI-4 koju popunjava prodavac stana ili njegov punomoćnik

2.    Dostaviti overenu izjavu kupca prvog stana da kupuje prvi stan za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva na Obrascu IKPS –PPAP, overenu kod Javnog beležnika

3.    Priložiti ugovor o kupoprodaji stana overen kod javnog beležnika

4.    izvod iz matične knjige rođenih kupca

5.    uverenje o državljanstvu kupca

6.    overenu fotokopiju lične karte i uverenje o kretanju prebivališta

7.    uverenje nadležne lokalne samouprave na kojima je kupac prvog stana imao prebivališta da nije zadužen sa porezom na imovinu.

 

Za članove porodičnog domaćinstva kupca prvog stana potrebno je:

 

8.    izvod iz matične knjige venčanih - ako se pravo na poresko oslobođenje ostvaruje za supružnika

9.    izvod iz matične knjige rođenih za dete ili dete supružnika – ako se pravo na poresko oslobođenje ostvaruje i za ta lica

10. overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu članova porodičnog domaćinstva za koje se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje

11. uverenje Poreske uprave sa opština na kojima su članovi porodičnog domaćinstva imali prebivališta da nisu zaduženi sa porezom na imovinu.

 

 

 

 

 

 

 

smrtovnice

NAJNOVIJI POSTOVI
Kupovina stambenog prostora

Kupovina stambenog prostora

21. Feb 2022

Kupovina stambenog prostora   Kupovina ,,novog,, stambenog prostora za mnoge predstavlja poseban I veoma bitan događaj u životu. S toga je razumljiva euforija koja prati ...

GRADSKA KUĆA U NOVOM SADU

GRADSKA KUĆA U NOVOM SADU

21. Feb 2022

  Gradska kuća nalazi se na zapadnoj strani Trga Slobode a izgrađena je 1895. godine u neorenesansnom stilu, po projektu arhitekte Žerž Molnara. Fasada zgrade je sa upeč...

Zašto sa agencijom za nekretnine potpisujete ugovor o posredovanju?

Zašto sa agencijom za nekretnine potpisujete ugovor o posredovanju?

4. Aug 2017

Prvi i najvažniji razlog zašto agencija insistira na potpisivanju Ugovora o posredovanju je slovo zakona. Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Član 15....

 • ORANGE
 • Mi pravimo razliku.
  Formirali smo tim koji ume da sasluša i da ponudi najbolje rešenje. Od nas će te dobiti savet, podršku i tim koji radi za Vas, jer mi pravimo toliko traženu razliku.
 • KONTAKT
 • ORANGE INVESTMENT SOLUTIONS
 • Vojvode Mišića 3
 • 21000 Novi Sad
 • 021/ 55 72 77
 • 061/ 26 00 698
 • office@orangens.com
® 2017. Sva prava zadržana. Orange.